بیماریهای باکتریایی

دو بیماری مهم زنبور عسل که بیش از هر بیماری دیگر مورد مطالعه قرار گرفته  و منشع باکتریایی دارد ، این بیماریهای باکتریایی بیماری لوک امریکایی و اروپایی هستند. سپتی سمی (عفونت عمومی) و بیماری پولک پودری نیز بیماریهای باکتریایی هستند که به جهت خسارات کم اقتصادی کمتر به انها توجه شده است.

error: Content is protected !!