بیماریهای قارچی

قارچها گنده رو یا ساپروفیتهای معمولی زنبور و همچنین شانهای کندو هستند. دو بیماری قارچی که در ارتباط با زنبور عسل وجود دارد، که عبارتند از بیماری نوزادان گچی و بیماری نوزادان سنگی.                                  

error: Content is protected !!