زنبور زرد کاغذی

نام فارسی: زنبور زرد کاغذی

نام علمی: Polistes dominula

نام انگلیسی: European paper wasp

زنبور زرد کاغذی به سرعت زیاد در پرواز مشهور است و میتواند به صورت عمودی چپ و راست و حتی به عقب نیز پرواز کند و شرایط آب و هوایی و شب و روز نیز تاثیر چندانی برعملکرد آن ندارد این زنبور نیز علاو بر تغذیه با شهد گلها شکارچی نیز میباشد و صید خود را از حشرات کوچک نظیر مگس انتخاب میکند. فعالیت این زنبور نیز در فصل پاییز بدلیل کاهش کارگران و فقدان غذا کاهش می‌یابد و نهایتا در انتهای فصل پاییز بدلیل گرسنگی و مرگ لاروها به پایان میرسد و تنها مادهای جوان بارور در زمستان زنده و در شکاف سنگ و دیوارها زمستان گذرانی می‌کنند .

error: Content is protected !!