زنبورمنج‌گیرنام فارسی: زنبورمنج‌گیر

نام علمی: philanthus Triangulum

نام انگلیسی:  European beewolf

زنبورمنج‌گیر معمولا در مناطق گرم و شنی با پوشش گیاهی مناسب لانه می‌سازند و لانه آنها به صورت طونل بوده که اتاقکهای تخم گذاری به شاخه اصلی تونل متصل میشوند این زنبور با شکار زنبور عسل و فلج کردن آنها تخم خود را در روی آن میگذارند ،لاروهای زنبور پس از بیرون آمدن از تخم از محتویات بدن زنبور شکار شده تغذیه می‌کنند و سپس بدور خود پیله تنیده و زمستان گذرانی می‌کنند و در اوایل بهار به شفیرگی میروند . در این نوع زنبور تنها ماده ها شکار میکنند و نرها تنها از شهد گیاهان تغذیه می‌کنند.

error: Content is protected !!