زنبورخوارها

گروه بزرگی از پرندگان هستند که مشخصه‌شان داشتن پرهایی با رنگ‌آمیزی‌های غنی، بدن باریک، و پرهای دم اغلب کشیده هستند. آن‌ها از حشراتی چون زنبور، زنبور بی‌عسل، و زنبور سرخ تغذیه و طعمه‌هایشان را در هوا شکار می‌کنند.

گروه زنبورخوارها دارای گونه های زیر است:

 • Little Bee-eater، Merops pusillus
 • زنبورخوار گلوخرمایی، Merops persicus
 • زنبورخوار سبز، Merops orientalis
 • زنبورخوار گلوسفید، Merops albicollis
 • Swallow-tailed Bee-eater، Merops hirundinaeus
 • زنبورخوار دم‌آبی، Merops phillipinus
 • زنبورخوار مشکی، Merops gularis
 • Blue-headed Bee-eater، Merops muelleri
 • Blue-moustached Bee-eater، Merops mentalis
 • Red-throated Bee-eater، Merops bullocki
 • White-fronted Bee-eater، Merops bullockoides
 • Blue-breasted Bee-eater، Merops variegatus
 • Cinnamon-chested Bee-eater، Merops oreobates
 • Black-headed Bee-eater، Merops breweri
 • Somali Bee-eater، Merops revoilii
 • Böhm’s Bee-eater، Merops boehmi
 • Blue-throated Bee-eater، Merops viridis
 • زنبورخوار ماداگاسکار، Merops superciliosus
 • زنبورخوار آراسته، Merops ornatus
 • زنبورخوار اروپایی، Merops apiaster
 • Chestnut-headed Bee-eater، Merops leschenaulti
 • Rosy Bee-eater، Merops malimbicus
 • زنبورخوار کارماین شمالی، Merops nubicus
 • Southern Carmine Bee-eater، Merops nubicoides
error: Content is protected !!